Ubezpieczenia majątkowe

Co wchodzi w skład ubezpieczenia mieszkaniowego?

W skład ubezpieczenia mieszkaniowego może wchodzić:
- ubezpieczenie wyposażenia mieszkania/domu;
- ubezpieczenie murów mieszkania/domu (tj. samej konstrukcji obiektu budowlanego);
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej domowników za szkody wyrządzone z tytułu eksploatacji mieszkania/domu;
- ubezpieczenie assistance (pomoc po szkodzie w miejscu ubezpieczenia).

Ubezpieczenie Wyposażenia (Ruchomości Domowe)?

Jest to ubezpieczenie mienia ruchomego zgromadzonego w miejscu ubezpieczenia. Mienie ruchome stanowią w szczególności takie przedmioty jak np. meble, dywany, sprzęt komputerowy, fotograficzny, AGD, wyroby ze srebra i złota, wózki dziecięce, rowery. Ubezpieczenie Wyposażenia obejmuje ruchomości domowe zgromadzone zarówno w miejscu ubezpieczenia (mieszkanie, dom), jak też w pomieszczeniach gospodarczych poza nim – np. piwnicy czy garażu. Polisa pokrywa szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych (takich jak pożar, zalanie, powódź czy huragan), a także włamania i rabunku, przepięć elektrycznych czy dewastacji.


Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)?

Jest to ubezpieczenie domowników od roszczeń osób postronnych, które doznały szkód, za które zgodnie z prawem odpowiedzialni są domownicy w związku z użytkowaniem miejsca ubezpieczenia. Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe m.in. w wyniku zalania mieszkania sąsiadów, czy uszkodzenia czyjegoś samochodu w związku z wyrzuceniem przedmiotu z mieszkania, a także szkody wyrządzone przez ich zwierzęta. Polisa obejmuje też szkody poniesione przez osoby trzecie, jakich doznać mogły na nieoczyszczonym chodniku przed domem lub za sprawą elementów, które spadły z budynku (np. sopli).

Ubezpieczenie Murów?

Jest to ubezpieczenie takich obiektów jak:
a) dom jednorodzinny (w tym również w stadium budowy),
b) budynek niemieszkalny na posesji bez domu jednorodzinnego,
c) mieszkanie,
d) budowle i wyposażenie posesji.
Ubezpieczenie Murów pokrywa szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie, powódź czy huragan, a także przepięć elektrycznych czy dewastacji.
Pod pojęciem domu jednorodzinnego, budynku czy mieszkania rozumie się w szczególności takie elementy jak:
a) wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów trwale związane z podłożem,
b) kominki,
c) schody wewnętrzne, antresole,
d) tynki i powłoki malarskie,
e) podwieszane sufity,
f) wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,
g) lustra wmontowane w ścianach,
h) zamontowane na stałe: stolarkę okienną i drzwiową wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe,
i) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie budynku: telefoniczną, sieciową, antenową (RTV), domofonu, videodomofonu, alarmową, klimatyzacyjną, monitorującą lub przeciwpożarową,
j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania) znajdujące się w obrębie budynku wraz z ich wyposażeniem w postaci m.in. umywalek, zlewów, wanien, kabin prysznicowych, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i włączników,
k) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe;

Ubezpieczenie Assistance?

Jest to ubezpieczenie kosztów usług pomocowych, które mogą być potrzebne w przypadku zniszczenia mieszkania/domu. Na podstawie umowy ubezpieczenia assistance Ubezpieczyciel jest zobowiązany do:
1. zorganizowania i pokrycia kosztów pobytu Ubezpieczonego w hotelu lub miejscu tymczasowego pobytu – do kwoty 500 zł na jedną ubezpieczoną osobę w okresie ubezpieczenia;
2. zorganizowania i pokrycia kosztów transportu Ubezpieczonego wraz z podręcznym bagażem do hotelu lub miejsca tymczasowego pobytu, o którym mowa w pkt 1 i z powrotem – do kwoty 100 zł na jedną ubezpieczoną osobę w okresie ubezpieczenia;
3. zorganizowania i pokrycia kosztów transportu mienia Ubezpieczonego do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do kwoty 500 zł w okresie ubezpieczenia;
4. zorganizowania i pokrycia kosztów dozoru miejsca ubezpieczenia, jeżeli zachodzi konieczność odpłatnego dozoru niezabezpieczonego mienia pod nieobecność Ubezpieczonego – do kwoty 300 zł w okresie ubezpieczenia.
W przypadku, gdy wskutek wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, występuje realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia ubezpieczonego mienia, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów interwencji (dojazdu do miejsca ubezpieczenia oraz robocizny) niżej wymienionych specjalistów:
1. ślusarza;
2. elektryka;
3. hydraulika;
4. szklarza;
5. technika urządzeń grzewczych;
6. dekarza;
7. stolarza.
W razie awarii urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów dojazdu do miejsca ubezpieczenia oraz robocizny odpowiedniego specjalisty. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego urządzenia do serwisu Ubezpieczyciel pokrywa także koszty takiego transportu z miejsca ubezpieczenia i z powrotem.